За инициативата

Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ се трансформира в „Ти и Lidl за нашето утре“. Защото днес е времето да действаме заедно, за да настъпи положителната промяна утре.

Трансформацията

След тези пет успешни издания, през 2023 г. програмата се трансформира в „Ти и Lidl за нашето утре“. Целта на тази промяна е да отговорим ефективно на новите глобални и локални предизвикателства, да синхронизираме действията си като бизнес и като корпоративен гражданин в областта на устойчивото развитие и да адаптираме инициативата към актуалните нужди на местните общности.

Промените обхващат както разширяване на обхвата на тематичните области, по които може да се кандидатства, така и методологията, периода, фонда и визуалната идентичност на програмата. От тази година кандидатстването е отворено и за младежи под 18 годишна възраст с цел по-голяма гласност и подкрепа за идеите на младото поколение.

Като част от желанието ни да комуникираме по-ефективно с всички вас, създадохме и тази платформа, в която ще можете да откриете на едно място всичко важно и актуално, свързано с „Ти и Lidl за нашето утре“.

Докато пазаруваш - помагаш

Фондът за инициативата се събира с подкрепата на нашите клиенти, които докато пазаруват в Lidl – помагат. Защото в рамките на един месец Лидл България отделя по 5 ст. за всеки касов бон във всички свои магазини в цялата страна.

Така тази година между 18 септември и 18 октомври успяхме да съберем рекордните 365 000 лв., които ще дарим в подкрепа на обществено значими проекти, които помагат на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот.

Заедно с тазгодишната сума, общият фонд за шестте издания на инициативата достига стойност от близо 1,3 млн. лева.

Благодарим на нашите клиенти за подкрепата!

Кои области подкрепяме?

Фокусът на финансиране по този приоритет е развитие на екологично съзнание сред гражданите и подкрепа на преки действия за опазване на природата в България. Целта е да допринесем за формирането на по-щадящо околната среда поведение сред местните общности, както и те да бъдат стимулирани да допринесат за нейното запазване.

Подкрепа могат да получат проекти, които създават широко обществено приемане на целите за устойчиво развитие, опазването на природата и утвърждаване на устойчивите практики в тази област. Финансиране могат да получат дейности, насочени към насърчаване намаляването на отпадъците, включително намаляване на хранителните отпадъци, намаляване на пластмасата и рециклирането, опазване на най-важните природни ресурси и екосистеми в България – води, реки, гори, както и на богатото биоразнообразие, превенция и адаптация към климатичните промени и други. Проектите в тази област могат да бъдат разнообразни, но обединени от грижата за околната среда и насочени към повишаване на информираността на местните общности в името на едно по-зелено бъдеще за всички нас.Опазване на околната средаКултура, изкуство и историческо наследство

Фокусът на финансиране по този приоритет е опазването на българската култура, изкуство и историческо наследство, тяхното популяризиране и изграждане на толерантност към различията. Целта е да допринесем за съхранение на уникалната българска културна идентичност, подпомагане на нейния актуален прочит от младите и бъдещи поколения, стимулиране на идентичността на отделните общности и развитието на местна гордост, избягвайки  разделителни линии.

Подкрепа могат да получат проекти, които разпознават културата, изкуството и историческото наследство като ресурс за местно развитие и допринасят за остойностяване на наследството в съвременен контекст.  Приемат се идеи, които привличат нови публики, защитават и възстановяват историческото ни наследство, дават възможност на местното изкуство да процъфтява, повишават самочувствието на гражданите и творците, насърчават създаване на общности по интереси и мрежи на локално ниво. Проектите трябва да са отворени към многообразие и да използват традиционната и съвременна култура като средство за изграждане на толерантност към различията чрез търсене на  общи посоки за всяка общност.

Фокусът на финансиране по този приоритет е стимулиране на промяна на нагласите и подкрепа за активния начин на живот сред местните общности, както по отношение на физическото здраве, така и по отношение на тяхната гражданска активност. Целта е да допринесем за едно здраво, демократично и справедливо общество.

Подкрепа могат да получат проекти в две направления. От една страна такива, насочени към запазване на собственото здраве, здравето на семейството и здравето на хората от общностите чрез избор на здравословни храни и балансирана двигателна активност. В това число могат да бъдат предложени проекти, свързани с развитието на масов спорт, здравословно хранене и промяна на нагласите и хранителното поведение на децата и на цялото семейство, превенция на затлъстяването и други негативни ефекти, причинени от обездвижване и нездравословно хранене.

От друга страна в тази категория ще бъдат приемани и идеи за  образователни и преки действия насочени към повишаване на гражданската активност и включване на гражданите в решаване на местни проблеми. Инициативи насочени към информирано гражданско участие и такива които дават възможност на лица и социални групи, традиционно изключени или заглушавани да говорят за своите нужди, и активно да потърсят решения относно неадресирани нужди.Активен начин на животСоциално равенство и приобщаване

Фокусът на финансиране по този приоритет е повишаване на социалната справедливост, преодоляването на системни проявления на изключване и пълноценното приобщаване на уязвими групи от обществото. Целта е да подпомогнем борбата с дискриминацията, да подкрепим равнопоставеността и  зачитането на многообразието, както и да стимулираме социалното включване и преодоляване на изолацията и неравенствата в общностите.

Приоритетно ще бъдат финансирани проекти на групи, които си поставят за цел на база „преживян опит“ да търсят решения за включването в живота на общностите на изключени групи хора. Инициативите трябва да предприемат навременни действия при наличие на неадресирани проблем и да предлагат решения като активно се свързват с отговорните институции и съвместно намират устойчиви решения, проекти, които насърчават достъпността, защитават човешките права, осигуряват приобщаване и разбиране.

Фокусът на финансиране по този приоритет е повишаване на осведомеността относно гражданската енергия в страната и засилване на медийната грамотност сред местните общности. Целта ни е да насърчим диалога и ефективната комуникация между гражданите, техните  организации, компаниите и медиите, както и да стимулираме популяризирането на значими за обществото ни теми.

Подкрепа могат да получат медийни и журналистически проекти, които стимулират социална промяна, борят се с дезинформацията и фалшивите новини и създават съдържание по социално значими теми, които често не получават достатъчно финансиране или внимание като например:  образованието, науката, екологията, културата, дарителството и добрите корпоративни практики.Медийни и журналистически проекти

Кандидатстване

В конкурса могат да участват неправителствени организации: сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства, а от 2023 г. за първи път и младежи под 18 годишна възраст, както и медии и журналисти.

Програмата беше отворена за кандидатстване от 18 септември до 23:59 ч. на 28 октомври, 2023 г. Комплексният процес по оценка ще се проведе в периода ноември – декември, а през януари 2024 г. ще бъдат обявени одобрените проекти.

Отчитане

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

Партньори

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местните ресурси. Инициативите, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ разработва и подкрепя, възвръщат една забравена идея – че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

БДФ е членска организация, която представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании. Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и съгласуване на дарителски политики.

Асоциацията на европейските журналисти – България е член на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), обединяваща журналисти от 30 европейски държави.  АЕЖ е независима международна асоциация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информация и на медиите. АЕЖ предлага на журналистите възможността да бъдат част от професионална и социална мрежа. Асоциацията е независим наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа.