Етични правила

ЦЕННОСТИ НА ИНИЦИАТИВАТА

Всеки проект, подаден по инициативата, следва да отговаря на посочените по-долу ценности и принципи на Инициативата:

  • Недискриминация: проектите трябва да се изпълняват по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия, или други признаци на хората. Всяко действие, насочено към специфична група, трябва да бъде планирано по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването.
  • Опазване правата на детето: проектите с участието на деца са длъжни да отчитат факта, че децата имат права и гражданските институции, включително семействата, са длъжни да ги уважават и да улесняват тяхната реализация. Тези права са взаимосвързани и взаимоутвърждаващи. Те зачитат гледната точка на детето и неговото активно участие в реализирането им, което зависи от степента на зрялост и се променя с възрастта.
  • Участие: проектите са длъжни да признават способностите, интересите и желанията на хората, като им осигуряват възможности за пълноценно участие. Инициативите следва да са изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между организациите-кандидати и всички участници.
  • Устойчивост: За нас основно условие за устойчивост на кандидатстващите проекти е да предлагат решения и подходи, адекватни на съществуващите нужди и ресурси за покриването им. Един проект е устойчив, когато продължава да носи полза на местната общност, в която се осъществява и след края на проекта.
  • Иновативност: Иновативният проект предлага нетипичен или нестандартен поглед към решаването на съществуващ проблем. Иновацията може да бъде по отношение на продуктите/резултатите от проекта или по отношение на начина, по който ще бъдат постигнати те.