Проектът цели да подпомогне поне трима души да започнат работа в дизайн агенции във Враца и да вдъхнови още 50 младежи да участват в конкурси и състезания.

Проектът предвижда създаване на мултисензорна образователна градина в двора на детската градина, чрез която да се осигури подкрепяща и развиваща среда за 27-те дечица със СОП.

Проектът цели да промени мисленето на децата, като ги запознае с важните проблеми на околната среда.

Проектът цели учителите в основното образование да придобият актуална професионална квалификация чрез съвременни и иновативни арт-технологии.

Чрез проекта ще бъде осигурено модерно библиотечно обзавеждане, удобни мебели и подходящо оборудване.

Проект за превръщане на стая в ПМГ в стая по роботика с цел създаването на учебна среда, която да е отворена към динамиката на науката, технологиите и обществото.