Проектът цели информиране на общността за разнообразните видове образование.

Проектът цели модернизиране и дигитализиране на класна стая в ППМГ Ловеч.

Проектът цели да информира и провокира толерантност на ученици от Плевен към техни връстници с интелектуални затруднения.

Проектът цели да запознае децата от начален курс с различни професии.

Проектът цели интегриране на нови технологии в уроците по география с цел осъвременяване на учебния процес.

Проектът цели да запознае децата със света на слепите хора.