#Споделяме заедно

  • Организация: Сдружение „Национална асоциация за приемна грижа““
  • Населено място: София
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Ключов проблем при изоставените деца и младежи, отглеждани от приемни семейства, е дискриминацията, социалната изолация, липсата на умения за самостоятелен живот, както и дефицитът на знания за правата, отговорностите и функционирането на институциите. Проектът ще инвестира усилия в подобряването на знанията за гражданските права, но и ще насърчи уязвимите младежи да познават, търсят и популяризират правата си. Това ще се случи чрез реализирането на 2 лагерa, посветени на правата на младите хора и самостоятелния начин на живот, както и чрез допълнителна работа с младежи без родители и развиването на информационна онлайн кампания за правата на пълнолетните граждани. Проектът ще се изпълни в София, а част от дейностите ще са с национален обхват.

Резултати: Първият от предвидените лагери е успешно реализиран с 18 младежи от приемни семейства на възраст между 14 и 17 години. По проекта са проведени 2 обучения на 12 студенти от специалност „Педагогика“ и „Социална педагогика“ в СУ, за менторство на младежи, настанени в приемни семейства.