Разбирам те и те подкрепям

Проектът е насочен към усвояване и практикуване на социални и емоционални компетенции от деца и подрастващи от уязвими общности, предимно роми. Те са важна предпоставка за създаване на дълготрайни социални връзки, за повишаване на социалната справедливост и изграждане на ефективни социални общности. В този контекст, основна цел на настоящото предложение е да се увеличат възможностите на деца от уязвими общности за социално включване, както и да се допринесе за преодоляване на неравенствата в общностите чрез изграждане на умения за практикуване на емоционални и социални компетенции на 80 деца от уязвими групи и информирането им за значението на емоционалните и социални компетенции за подобряване на перспективите за развитие на детето и на общността, в която то живее.