Възстановяване на местообитания на видове с природозащитен статус в защитени зони

Проекта предвижда възстановяване на природно местообитания с цел опазване на едно от двете известни находища на българския ендемит Маноловска гърлица/критично застрашен вид/ в землището на село Голямо Асеново, общ. Димитровград, чрез премахване на конкурентни видове храсти (поради липсата на паша през последните години се наблюдава захрастяване в местообитанията на вида, което угнетява развитието му), което ще осигури и просветляване. Находището се намира в ЗМ „Пропаднало блато“ на територията на Община Димитровград и е открито с помощта на клуба по орнитология при читалището. Местообитанието ще бъде почистено ръчно от ученици от учебни заведения от община Димитровград и студенти от Аграрен факултет на Тракийски университет стара Загора – катедра „Екология и зоохигиена“.