Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка

  • Организация: Сдружение „Природен парк Сакар“
  • Населено място: с. Левка, Свиленград
  • Година: 2019
  • Област: Околна среда

Белошипата ветрушка е рядък вид сокол. Благодарение на целенасочен проект през 2014 г., гнезденето на вида е възстановено в Левка, за първи път след няколко десетилетия. Проектът цели да подпомогне процеса за повишаване числеността на редките соколчета и разпространението им в нови територии. Предвидени са директни природозащитни дейности – поставяне на изкуствени гнездилки и информационни дейности, както и въвличане в процеса на местни ученици и техните преподаватели и родители.

Резултати: 1820 ученици, заедно с техните родители и преподаватели, се включиха в природозащитни и информационни дейности за опазване на редкия вид сокол – Белошипа ветрушка.