Как да кандидатствате успешно в инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“?

Имате ли добра идея, с която сте готови да окажете положително въздействие във вашата общност?

Значи „Ти и Lidl за нашето утре“ търси точно вас, за да ви подаде ръка и заедно да допринесем за позитивната промяна в различните региони на България!

„Ти и Lidl за нашето утре“ се завърна с ново издание след трансформация на инициативата, като активната фаза за подаване на кандидатури с проекти е отворена до 28 октомври 2023 г., включително.

В конкурса могат да участват неправителствени организации: сдружения, фондации, читалища и училищни настоятелства, а от 2023 г. за първи път и групи от младежи под 18-годишна възраст, както и медии, и индивидуални журналисти.

В следващите редове ще ви представим важните акценти за всяка област, процеса на кандидатстване, основните критерии и изисквания, за да помогнем за успешното ви участие.  


ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

1. #BeGreen – oпазване на околната среда

В категорията #BeGreen фокусът е върху екологичната осведоменост и действията, които пряко допринасят за опазването на природата в България. Ако имате идеи в областта на устойчивото развитие, намаляването на отпадъците, опазване на биоразнообразието или предотвратяване на изменението на климата, това е вашата категория.  

Финансова подкрепа могат да получат проекти, които:

 • Формират екологично съзнание и поведение сред гражданите;
 • Насърчават намаляването на отпадъците и рециклирането;
 • Насърчават опазването на природните ресурси и богатства;
 • Насърчават грижата за биоразнообразието и екосистемите;
 • Други проекти и инициативи, които споделят ценностите и целите на тази област.

2. #BeLocal – култура, изкуство и историческо насладство

Категорията #BeLocal се фокусира върху опазването и популяризирането на богатото културно и историческо наследство, както и стимулиране на изкуството в България.

Тази категория е подходяща за вас, ако се интересувате от представяне на уникалната културна идентичност на вашата общност, опазване и популяризиране на местното историческо наследство или имате идея как да използвате изкуството като средство за изграждане на толерантност към различията.

Финансова подкрепа могат да получат проекти, които:

 • Запазват и възстановяват историческото наследство;
 • Популяризират местното изкуство, култура и традиции;
 • Привличат нови публики и повишават самочувствието на местни граждани и творци, като организират фестивали и различни събития;
 • Дигитализират и представят интерактивно материалното и нематериално наследство;
 • Други проекти и инициативи, които споделят ценностите и целите на тази област;

3. #BeActive – активен начин на живот

Тази категория ще финансира проекти в две направления – активен начин на живот и насърчаване на гражданската активност. От една страна#BeActive се фокусира върху насърчаването на активния и здравословен начин на живот сред местните общности. От друга страна, в #BeActive ще бъдат подкрепяни и идеи за действия, насочен към повишаване на гражданското участие и местен активизъм, като възможност за включване на гражданите в решаване на местни проблеми.

Финансова подкрепа могат да получат проекти, които:

 • Развиват масовия спорт и ангажират хора във физически дейности;
 • Насърчават здравословното хранене и промяната на нагласи;
 • Борят се със затлъстяването и заседналия начин на живот;
 • Повишават осведомеността и ангажираността относно физическото здраве;
 • Повишават гражданско участие в решаването на местни проблеми;
 • Насърчават гражданите да участват активно в живота на местната общност;
 • Подкрепят активното гражданство като насърчават доброволчеството, дарителството и всички други форми на граждански активизъм;
 • Други проекти и инициативи, които за които активния начин на живот и действие е ценност.

4. #BeFair – социално равенство и приобщаване

Целта на #BeFair е да насърчава социалната справедливост, да преодолява социалните неравенства и създава условия за включване на уязвимите групи в обществото. Ако вашият проект има за цел да се бори с дискриминацията, да подкрепя равенството и да насърчава солидарността, това е категорията, към която трябва да насочите вашето предложение.

Финансова подкрепа могат да получат:

 • Инициативи, насочени към приобщаване на изключени групи;
 • Инициативи, насърчаващи достъпността за хората в неравностойно положение;
 • Действия, в подкрепа на борбата с дискриминацията, равнопоставеността и зачитане на многообразието;
 • Проекти, насочени към деца със специални образователни потребности*;
 • Други проекти и инициативи с фокус социално равенство и приобщаване.

*Тази година в категорията ще бъде даден и специален грант под патронажа на проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, насочен към подкрепа на децата със специални образователни нужди.

5. #BeVocal – медийни и журналистически проекти

Медиите могат да бъдат ефективен инструмент за създаване на положителна промяна във всяка общност. #BeVocal подкрепя регионални медийни организации и индивидуални журналисти, които създават качествено медийно съдържание с фокус върху обществено значими теми. Целта е да се популяризира оригинално българско съдържание по теми като образование, култура, опазване на околната среда, социална справедливост и др. По този начин може да допринесете за едно по-информирано и социално осъзнато общество.

Кой може да кандидатства?

 • Регионални медии, регистрирани като юридически лица, работещи извън София.
 • Индивидуални журналисти с поне една година професионален опит.

Финансова подкрепа могат да получат проекти, които:

 • Повишават осведомеността и създават съдържание по социално значими теми, които не получават нужната гласност;
 • Борят се с дезинформацията и фалшивите новини;
 • Стимулират социална промяна.


СЪВЕТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Образованието е хоризонтален приоритет за инициативата, защото тя е разработена въз основа на разбирането, че общностното развитие може да се случва чрез мерки за учене и прилагане на практика на наученото. За инициативата, принципът за учене през целия живот е основополагащ.

 • Кандидатстането се извършва само чрез попълване на онлайн формуляра в сайта tilidl.bg, съответстващ на областта и кандидатурата. Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин.
 • Преди да започнете да попълвате формата, свалете и прочетете подробно Общите условия за програмата:
 • След като сте се запознали добре с условията на кандидатстване, моля изберете 1 тематичен приоритет, за който да разработите Вашето предложение.
 • Всички финансирани проекти следва да бъдат осъществени в рамките на до 12 месеца.
 • Бъдете готови да предоставите подробна информация за вашия проект и аргументация как той ще подкрепи целите на инициативата.
 • Не пропускайте да попълните и приложите всички задължителни документи.


КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

 1. Посете сайта на иницативата tilidl.bg.
 2. Натиснете зеления бутон в горния десен ъгъл „Кандидатствай“.
 3. Изберете област, в която желаете да кандидатствате и натиснете на нейното лого.
 4. Изберете дали ще кандидатствате като организация или като младежка група. *За област #BeVocal може да изберете от опция медия или журналист.
 5. Преди да попълните формата, уверете сте, че сте прочели пълните „Общи условия и изисквания“ и сте свалили и попълнили всички задължителни документи, съпътстващи вашата кандидатура. Те са намират в края на формата и трябва да бъдат свалени и попълнени, преди подаване на проектното предложение.
 6. Попълнете всички полета в онлайн формата, спазвайки изискванията за брой символи.
 7. Прикачете попълнените задължителни документи.
 8. Натиснете зеления бутон „Изпрати“ и изчакайте, докато потвърждението не се визуализира на екрана.

*Ако не го видите до няколко секунди, вероятно има нещо нередно с вашата заявка и трябва да прегледате попълнената информация отново.


ФИНАНСИРАНЕ:

Максималният размер на финансиране ще бъде:

 • граждански организации – до 15 000 лв.
 • младежки групи – до 5 000 лв.
 • регионални медии – до 7 000 лв.
 • журналисти – до 3 000 лв.


ОЦЕНЯВАНЕ:

Всеки получен проект ще премине през три етапа на оценяване:

 • административна оценка;
 • външно експертно жури;
 • оценка от служители на Лидл България;

Одобрените проекти ще бъдат оповестени през януари 2024 г. Тяхното изпълнение трябва да приключи до декември 2024 г.  


КРИТЕРИИ:

1. За тематични приоритети #BeLocal, #BeGreen, #BeActive, #BeFair

Критерии за административно съответствие:

 • Проектното предложение е подадено успешно в срок; всички раздели от формуляра, както и бюджета и декларацията, са попълнени съгласно указанията на български език и на кирилица.
 • Кандидатът, подал проектното предложение, не е организация, недопустима за финансиране, на основание неизпълнен проект.
 • Във формуляра за кандидатстване е прикачен попълнен Бюджет на проекта, който отговаря на условията на конкурса.
 • Продължителността на проекта е в съответствие с условията на конкурса.
 • Декларацията е подписана от всички лица, представляващи партньора по закон и всички младежи, от младежката група, кандидатстващи за финансиране на младежки инициативи.
 • Декларация на посредника, подписана от представляващия посредника по закон.
 • Използвани са всички форми за изданието на Инициативата за 2023/2024 година.

Качествени критерии:

 • Съответствие на предложения проект с целите на инициативата.
 • Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати.
 • Точно посочен брой на преки и непреки ползватели.
 • Предложенията показват (съответно и предвидените в тях цели, дейности и подходи), че са консултирани и съгласувани с нуждите и мненията на общността, с която ще се работи.
 • Капацитет на организацията/екипът за изпълнение на предложения проект.
 • Ефективност (изпълнение на предварително заложените цели на дейността, инициативата и/или модела на работа).
 • Реализирана промяна в непосредствената среда.
 • Ефикасно разходване на средствата.

2. За тематичен приоритет #BeVocal

Критерии за административно съответствие:

 • Проектното предложение е подадено успешно в срок; всички раздели от формуляра, както и бюджета и декларацията, са попълнени съгласно указанията на български език и на кирилица.
 • Във формуляра за кандидатстване е прикачен попълнен Бюджет на проекта, който отговаря на условията на конкурса (до 7 000 за медии и до 3000 лв. за индивидуални журналисти).
 • Кандидатите са регионални медии;
 • Кандидатите индивидуални журналисти имат поне 1 година журналистически опит и са приложили декларация за публикуване от представител на медия.
 • Продължителността на проекта е в съответствие с условията на конкурса (между 8 и 12 месеца за медии или до 12 месеца за индивидуалните журналисти).
 • Декларацията е подписана от всички лица, представляващи медията и индивидуалния журналист, кандидатстващи за финансиране.

Качествени критерии:

 • Съответствие с тематичните области на инициативата „Ти и Лидл за нашето утре“.
 • Висока информационна (новинарска) стойност. Кандидатите предлагат материал/и, които разглеждат теми, които не са тривиални и са по-малко познати на обществото и на аудиторията в региона/страната, но имат важно значение за местните общности и обществото като цяло.
 • Концепциите демонстрират иновативност или поглед от нов ъгъл по теми, важни за широк кръг хора от общността или пък за по-малка, но социално значима група (например хора в неравностойно положение или проблем, свързан с опазването на природата и здравето).
 • Наличие на аргументация за значимостта на избраните теми за определена общност. Актуалност и адекватност към спецификите на културните и социални норми на общността.
 • Опит на кандидата и капацитет да разработи предложената идея – концепцията и/или приложените предишни материали на автора/ авторите от медията, дават заявка и демонстрират журналистическо майсторство, оригиналност и творчески подход.
 • Съответствие на темата и жанровите й характеристики с избраните канали и аудитория.
 • Екипност (ако е приложимо) – ако темата предполага работа в екип, доколко разполагат с хора с нужния опит, и квалификация за това.
 • Ефективност и ефикасност на бюджета.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:

Можете да получите индивидуален съвет по отношение на изискванията за участие и отговори на конкретни ваши запитвания, като изпратите въпросите си през формата за контакт тук. Организаторите не правят предварителни оценки на проектите и не насочват в коя категория трябва да бъде подаден проекта.