Илияна Николова: Корпоративните социални програми са успешни само когато са в синхрон с актуалните нужди на гражданския сектор

Илияна Николова е изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и управление на проекти в области като: развитие на общности, гражданско участие, дарителски нагласи и практики, мобилизиране на местни ресурси, развитие на организационни и човешки ресурси. Познава гражданският сектор не само в България, но и в страните от Централна и Източна Европа.

Госпожо Николова, вие сте партньор в инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ от самото й създаване през 2017 г. Участвахте и в нейното трансформиране. Кое наложи тази промяна?

Програмата е създадена с цел да подпомага хората от всички краища на България да водят по-пълноценен и качествен начин на живот. Нейният основен двигател е гражданската енергия, която се стреми да променя средата към по-добро. Моделът на „Ти и Lidl за по-добър живот“ е изключително сполучлив. Причината е това, че  подкрепя именно тази енергия чрез финансиране на качествени идеи на гражданските организации по места. Така те сами намират най-ефективните решения за позитивна промяна в общностите си. През годините бяхме свидетели на изключително успешни проекти сред одобрените в програмата, които реално помогнаха за придобиване и развиване на  уменията на хората, допринесоха за промяна на нагласите и като цяло подобриха качеството на живот. За пет издания в рамките на програмата Лидл България дари общ фонд от  915 000 лв. за подкрепа на 119 граждански проекта в 58 населени места от цялата България, а преките и непреки ползватели на тези проекти са над половин милион.

Въпреки тези успехи ние отчитаме динамичната среда, в която живеем. В последните няколко години все по-интензивно сме изправени пред редица глобални и локални предизвикателства, което неминуемо води до промяна на нуждите и приоритетите на хората. Затова водени от стремежа инициативата да продължава да отговаря все така ефективно на тези нужди, да оказва реално положително влияние, да развива отделните общности и да бъде в полза на хората, в началото на 2023 г. се взе решение да бъде направено проучване сред неправителствения сектор. В него включихме представители на получилите финансиране организации през инициативата до момента, неодобрени кандидати, инфраструктурни граждански организации, отделни експерти по темите на инициативата, журналисти и представители на различни държавни институции и на местната власт. Това ни позволи да влезем в открит диалог и да чуем мнението на хората, организациите и институциите за всички отделни аспекти на програмата – от сумата на финансиране, през тематичните приоритети, методологията за кандидатстване и оценка, допусканите кандидати, потребностите на хората в момента, националните и локални приоритети на гражданския сектор и т.н. На база на тази обратна връзка и на едно допълнително още по-тясно синхронизиране на програмата с корпоративните приоритети на Лидл България в областта на устойчивото развитие, направихме ключови промени, с които инициативата да може да оказва още по-съществено положително въздействие.

Вярвам, че корпоративните социални програми са успешни само когато са в синхрон с актуалните нужди на гражданския сектор и с ценностите на една компания. Смея да твърдя, че за първи път в България компания предприема подобна мащабна трансформация на социално отговорна програма, с която ефективно да координира корпоративните си CSR усилия с настоящите нужди на хората, за да повиши ефективността на инвестициите в местното развитие и в крайна сметка да има реален положителен ефект за хората.

В какво се състоят промените?

Трансформацията има различни измерения, освен самото име на програмата, която вече се казва „Ти и Lidl за нашето утре“. Имаме три нови тематични приоритета. Единият е под категорията #BeActive и е насочен към финансиране на проекти за подкрепа за активния начин на живот сред местните общности, както по отношение на физическото здраве, така и по отношение на тяхната гражданска активност. Под новата категория #BeFair се приемат идеи с фокус към преодоляване на социалните неравенства в обществото ни.  В рамките на трансформацията беше създадена и още една категория – #BeVocal, която има за цел да подкрепи качествени  журналистически и медийни проекти, популяризиращи гражданското участие и създаващи съдържание по значими за обществото ни социални теми, които рядко попадат в информационния поток като наука, екология, дарителство и др. Традиционно Лидл България ще продължи да подкрепя и идеи, свързани с опазването на околната среда в категорията #BeGreen и такива с фокус насърчаване на културата и опазване на историческото наследство – #BeLocal.

Значима промяна е и факта, че програмата вече е отворена и за проекти на младежи до 18-годишна възраст с цел по-голяма гласност и подкрепа за идеите на младото поколение и за да насърчим тяхното гражданско участие.

Промени има и в сумата за финансиране, като тя е увеличена с 50% от 10 000 лв. на 15 000 лв. за гражданските организации. Новите грантове за младежи са на стойност до 5 000 лв., тези за регионални медии – до 7 000, а за индивидуални журналисти – до 3 000 лв. Променен е и периодът за събиране на фонда – през есента, вместо през пролетта, а сумата, която Лидл България дарява на всеки касов бон в период от един месец, е вече 5 ст., а не досегашните 3 ст.

И не последно по важност, програмата има нова визия и онлайн платформа, която обединява цялата информация за инициативата, като включително и кандидатстването се осъществява през нея.

Как се оценяват предложенията?

Всяко получено предложение преминава през 3 етапа на оценка. Първият е за административно съответствие – доколко предложението отговаря на административните изисквания на програмата – налични ли са всички документи за кандидатстване, попълнен ли е формулярът и бюджетът коректно, отговаря ли кандидатът на необходимите условия, спазени ли са изискванията за търсена сума и други.

Втората оценка е качествената оценка, която се извършва от независими един от друг експерти, членове на журито. Тази оценка става чрез специален грид за оценка с качествени критерии. Специално за създаването и оценяването на категорията #BeVocal за проекти на регионални медии и индивидуални журналисти, Лидл България си партнира с Асоциацията на европейските журналисти в България.

В друга една от новите категории – #BeFair, компанията връчи и допълнителен грант, насочен към проекти в подкрепа на деца със специални образователни нужди. Той беше даден под патронажа на проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, която се включи съответно и в оценяването на проектите по тази тема.

Третият етап на оценка на кандидатурите включва участието на служителите на Лидл България, които от самото начало са активно ангажирани с каузата на инициативата. Крайното класиране всъщност е сбор от получените оценки от служителите на Lidl и членовете на журито, като тежестта на експертите е с по-голяма стойност.

Какви са основните качествени критерии, на които трябва да отговарят проектите?

Преди всичко за нас е важно проектите да носят действителна положителна промяна в непосредствената среда. Да решават реални проблеми в дадена общност и ефекта от действията по проекта да бъдат дълготрайни. Държим също предложенията да бъдат предварително консултирани и съгласувани с нуждите и мненията на общността, с която ще се работи. Това е изключително важен критерии, който подсигурява, че проектът може да бъде успешен. При оценяването на кандидатурите се взима предвид и опита на организацията и екипът, който ще работи по проекта, защото няма как да управляваш промяната в дадена общност, ако не си запознат с материята, върху която работиш.

Разбира се, взимаме предвид и ефикасното разходване на средства и като цяло реалистичния поглед върху описания проблем и неговото разрешаване. Да речем решаването на някои екологични проблеми като замърсяването в даден регион може да изискват огромни инвестиции и няма как да се предложат инфраструктурни или технологични решения в рамките на финансиране до 15 000 лв., но сумата е напълно достатъчна за финансиране на проект, насочен към образователни дейности и промяна на нагласите сред общностите по темата. И като споменах образованието искам да наблегна, че то е основен хоризонтален приоритет за инициативата, защото „Ти и Lidl за нашето утре“ е разработена въз основа на разбирането, че общностното развитие може да се случва чрез мерки за учене и прилагане на практика на наученото.

Източник: 24chasa.bg