Зелени алтернативи за Берковица

Проект „Зелени алтернативи за Берковица“ има за цел да промени текущите нагласи на голям брой семейства в гр. Берковица по отношение отговорното потребление на природните ресурси в бита, както и към грижата за околната среда. Проектните дейности са насочени към ученици и техните семейства. От проведено предпроектно проучване, както и от преки наблюдения, се разбира че са налице (1) масова употреба на твърдо гориво за отопление, водеща до влошаване качеството на въздуха на града; (2) липса на граждански инициативи, свързани с почистване и облагородяване на природната среда, което е индикатор за дефицит на екологична култура. Ситуацията е преодолима чрез прилагане на мерки, водещи до повишаване чувствителността на общността към отговорно потребление и грижа за природата.