„Анонимните“ деца имат права

Проблемът, който проектът засяга, е пренебрегването и незачитането на гласа на децата в приемна грижа във вземане на решения, които засягат техния живот като отделни личности и като група. Въпросът за участието на децата, настанени в приемна грижа, е важен за обществото, защото засяга както фундаменталното право децата да бъдат чути, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на децата и Хартата на ЕС за основните права, така и възможността децата да се включат в обществените процеси и по-специално в решения на публичните власти на национално и местно ниво, свързани с благосъстоянието на децата. Проектът ще подпомогне младежите да са проактивни в комуникирането на техните права и включването им във вземането на решения за техния живот чрез провеждане на 2 младежки лагера и 1 инициатива за популяризиране на правата на децата в приемните семейства.